ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

-    ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຂະແໜງການ ກະສິກໍາ, ຫັດຖະກຳ, ຈໍລະຈອນສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ ຊົນນະບົດ ແລະ ຢູ່ຕາມຊານເມືອງ ໃຫ້ສາມາດ ປະເຊີນໜ້າ ກັບ ສະພາບເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ໃນພາກພື້ນອາຊີ, ບົນພື້ນຖານຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອານຸລັກວັດທະນະທຳ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໃນການປະ ກອບສ່ວນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

 

-    ສະໜັບສະໜູນ ທຸລະກິດຄອບຄົວ, ຜູ້ປະກອບການ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການ ດ້ານການເງິນ.